Газар эзэмшүүлэх

Газар эзэмшүүлэх эрхийн хугацаа сунгах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                             Дугаар А/310                             Улаанбаатар хот       Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook