нэр шилжүүлэх

Газар эзэмшүүлэх эрхийн нэр шилжүүлэх тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 01                      Дугаар А/312                         Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook