орон тоо бүтэц

Дотоод Аудитын албаны дүрэм,орон тоо, бүтцийг батлах тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 11                        Дугаар А/319                      Улаанбаатар хот     Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook