эргүүл

Эргүүл хийж буй эцэг эхчүүдэд цалинтай чөлөө олгох ёстой

    Нийслэлийн удирдлагууд сургуулийн орчинд үүрэг гүйцэтгэх “SCHOOL POLICE” эргүүлийн ажиллах журмыг баталсан.     Энэхүү журам нь Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдыг гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэхэд... Read More
  • Facebook