Үнэлгээний хороо

Үнэлгээний хороо байгуулах тухай

2013 оны 10 дугаар сарын 25                         Дугаар А/305                                  Улаанбаатар хот      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook