үүрэг гүйцэтгэгч томилох

Үүрэг гүйцэтгэгч томилох тухай

2013 оны 11 дүгээр сарын 07                     Дугаар А/313                        Улаанбаатар хот      Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29 дүгээр зүйлийн... Read More
  • Facebook