Засаг даргын захирамж

2017 оны 3 сарын 27 өдөр Дугаар A/169 Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох тухай

2017 оны 3 сарын 27 өдөр Дугаар A/169 Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл сунгах, шинээр олгох тухай

2017 оны 03 сарын 14 өдөр Дугаар А/148 Улаанбаатар хот. Бүтэц, орон тоо, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

2017 оны 03 сарын 14 өдөр Дугаар А/148 Улаанбаатар хот. Бүтэц, орон тоо, дүрмийг шинэчлэн батлах тухай

2017 оны 03 сарын 13 өдөр Дугаар А/147 Улаанбаатар хот. Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2017 оны 03 сарын 13 өдөр Дугаар А/147 Улаанбаатар хот. Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2017 оны 03 сарын 13 өдөр Дугаар А/146 Улаанбаатар хот. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Бизнес инкубатор төвийн бүтэц орон тооны хязгаарыг батлах тухай

2017 оны 03 сарын 13 өдөр Дугаар А/146 Улаанбаатар хот. Жижиг, дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих Бизнес инкубатор төвийн бүтэц орон тооны хязгаарыг батлах тухай

2017 оны 03 сарын 10 өдөр Дугаар А/145 Улаанбаатар хот. Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

2017 оны 03 сарын 10 өдөр Дугаар А/145 Улаанбаатар хот. Хүндэтгэлийн цом гардуулах тухай

2017 оны 03 сарын 10 өдөр Дугаар А/144 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны 03 сарын 10 өдөр Дугаар А/144 Улаанбаатар хот. Шагнах тухай

2017 оны 03 сарын 09 өдөр Дугаар А/143 Улаанбаатар хот. Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2017 оны 03 сарын 09 өдөр Дугаар А/143 Улаанбаатар хот. Овог, эцэг/эх/-ийн нэр, нэр өөрчлөх тухай

2017 оны 03 сарын 09 өдөр Дугаар А/142 Улаанбаатар хот. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2017 оны 03 сарын 09 өдөр Дугаар А/142 Улаанбаатар хот. Газар эзэмших эрхийн гэрчилгээг бусдад шилжүүлэх тухай

2017 оны 03 сарын 09 өдөр Дугаар А/141 Улаанбаатар хот. Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

2017 оны 03 сарын 09 өдөр Дугаар А/141 Улаанбаатар хот. Газар эзэмших гэрчилгээний хугацаа сунгах тухай

2017 оны 03 сарын 07 өдөр Дугаар А/140 Улаанбаатар хот. Журам батлах тухай

2017 оны 03 сарын 07 өдөр Дугаар А/140 Улаанбаатар хот. Журам батлах тухай
1 2 3 94
  • Facebook