Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 9 дүгээр зүйлийн 9.1 дэх заалт төрийн архивын дэргэд барит нягтлан шалгах арга зүйн комисс ажиллана гэж  заасны дагуу Чингэлтэй дүүргийн архивын дэргэдэх БНШАЗК-ын анхдугаар хурал болж өндөрлөлөө.  

Энэхүү хурлаар Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 23.2.9 “архивын баримтыг харьяалах төрийн архив5 шилжүүлэх, 27.1.9 нутгийн захиргааны болон өөрөө удирдах байгууллагын архив-8 жил", Нийслэлийн Архивын газрын Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын 2022 оны 4 дүгээр хурлаар батлагдсан “Чингэлтэй дүүргийн архивын сан хөмрөгийг 2022-2026 онд бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэрийн жагсаалт”-ын Чингэлтэй дүүргийн 1-19 дүгээр хороодын байнга хадгалах дүүргийн архивт хүлээн авах, 70 жил хадгалах болон Түр хадгалах баримт, Устгах хэргийн жагсаалтыг хэлэлцсэн бөгөөд 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 14,15, 19 дүгээр хороодын данс бүртгэл, жагсаалтыг баталж 6, 8, 9 12, 17, 16, 18 дугаар хороодын данс бүртгэлд дахин засвар өөрчлөлтийг хийж дараагийн хурлаар хэлэлцэхээр шийдвэрлэлээ.

Мөн Архив албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хуулийн 23 дугаар зүйл, 24 дүгээр зүйлийн 2.7.2 дахь заалт, Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журамд заасан байгууллагын архивын хадгалалт хамгаалалтыг сайжруулж ажилласан Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газарт байгууллагын архивын гэрчилгээг Нийслэлийн архивын газрын дэргэдэх Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын 2024 оны 02 дугаар сарын 28-ны  01 дүгээр хурлаар батламжилсаныг тус хурлын үеэр Чингэлтэй дүүргийн Нийгмийн даатгалын газрын дарга Л.Ариунаад гардуулан өглөө.

DSC 3865

DSC 3870

DSC 3879