1. Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах болон сунгуулах тухай хүсэлт
 2. Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар
 3. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар
 4. Галын ажлын байрны дүгнэлтийн хуулбар
 5. МХХ-ийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн лавлагаа
 6. mn сайтад бүртгүүлсэн байх
 7. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар,
 8. Нэгж талбарын кадастрын зураг /500 метрийн зураглал/

Тамхины тусгай зөвшөөрөл гарсаны дараа:

       1.Гэрчилгээний үнэ 2.000 төгрөг тушаасан кавитанц  /100200755001 Төрийн сан банк, ЧДЗДТГ

       2.Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэст төлбөрийн даалгавар үүсгүүлэн 250.000 төгрөг тушаана

 Иргэн бол:

 1. Тамхи худалдах үйл ажиллагаа эрхлэх тусгай зөвшөөрөл шинээр авах тухай хүсэлт / өргөдөл /
 2. Иргэний үнэмлэхний хуулбар

3.  Улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар

4. Үл хөдлөх эд хөрөнгийн гэрчилгээний хуулбар

 1. Галын ажлын байрны дүгнэлтийн хуулбар
 2. МХХ-ийн мэдээллийн санд бүртгүүлсэн лавлагаа
 3. mn сайтад бүртгүүлсэн байх
 4. Хог тээвэрлэлтийн гэрээний хуулбар,
 5. Нэгж талбарын кадастрын зураг /500 метрийн зураглал/

Тамхины тусгай зөвшөөрөл гарсаны дараа:

       1.Гэрчилгээний үнэ 2.000 төгрөг тушаасан кавитанц  /100200755001 Төрийн сан банк, ЧДЗДТГ

      2. Чингэлтэй дүүргийн Татварын хэлтэст төлбөрийн даалгавар үүсгүүлэн 250.000 төгрөг тушаана