ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
 Төрийн Захиргааны удирдлагын дарга
 Захиргааны зохион байгуулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 Хүний нөөц, ёс зүйн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 Хороо хариуцсан мэргэжилтэн
 Засаг даргын зөвлөлийн хурал, шагналын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 Иргэдийн өргөдөл гомдол, санал хүсэлт, тогтоол шийдвэрийн биелэлт хариуцсан мэргэжилтэн
 Гадаад харилцаа, хамтын ажиллагаа хариуцсан мэргэжилтэн
 Нэг цэгийн үйлчилгээний мэргэжилтэн
 ХЭВЛЭЛ МЭДЭЭЛЭЛ, ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ ТАСАГ
 Хэвлэл мэдээлэл, Олон нийттэй харилцах тасгийн дарга
 Хэвлэл мэдээлэл, Олон нийттэй харилцах асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 Мэдээлэл технологи хариуцсан мэргэжилтэн
 Дотоод сүлжээ хариуцсан мэргэжилтэн
 АРХИВЫН ХЭЛТЭС
 Архивын хэлтсийн дарга
 САНХҮҮ, ТӨРИЙН САНГИЙН ХЭЛТЭС
 Санхүү, Төрийн сангийн хэлтсийн дарга
 Төсвийн ахлах мэргэжилтэн
 Ерөнхий нягтлан бодогч
 Орлого эдийн засгийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 Сургалт тайлан мэдээ хариуцсан мэргэжилтэн
 Хөрөнгө оруулалт хариуцсан мэргэжилтэн
 Орон нутгийн өмч хариуцсан мэргэжилтэн
 Санхүүжилт хариуцсан мэргэжилтэн
 Банкны төлбөр тооцоо хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 ХУУЛЬ, ЭРХ ЗҮЙН ХЭЛТЭС
 Хууль, Эрх зүйн хэлтсийн дарга
 Эрх зүйн сургалт сурталчилгаа хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 Эрх зүйн маргаан шийдвэрлэл хариуцсан мэргэжилтэн
 Гэрээний мэргэжилтэн
 ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ, ҮНЭЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
 Хяналт-Шинжилгээ, Үнэлгээний хэлтсийн дарга
 Дотоод хяналт-шинжилгээ хариуцсан мэргэжилтэн
 ТӨЛӨВЛӨЛТ, ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН УДИРДЛАГЫН ХЭЛТЭС
 Төлөвлөлт гүйцэтгэлийн удирдлагын хэлтсийн дарга
 НИЙГМИЙН ХӨГЖЛИЙН ХЭЛТЭС
 Нийгмийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
 Гэр бүл, Хүүхэд залуучууд хариуцсан мэргэжилтэн
 Хөдөлмөр эрхлэлт, нийгмийн хамгаалал хариуцсан мэргэжилтэн
 Боловсрол хариуцсан мэргэжилтэн
 Эрүүл мэнд хариуцсан мэргэжилтэн
 Соёл урлаг, спорт хариуцсан мэргэжилтэн
 ТОХИЖИЛТ, НИЙТИЙН АЖ АХУЙН ХЭЛТЭС
 Тохижилт, нийтийн аж ахуйн хэлтсийн дарга
 Тохижилт, байгаль орчин, ногоон байгууламж хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 Гэрэлтүүлэг, Рекламын байгууламж, СӨХ хариуцсан мэргэжилтэн
 Зам, Замын байгууламж хариуцсан мэргэжилтэн
 Дэд бүтцийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
 АГААРЫН БОХИРДОЛТОЙ ТЭНЦЭХ ТАСАГ
 Агаарын бохирдолтой тэнцэх тасгийн дарга
 Агаар орчны бохирдол хариуцсан мэргэжилтэн
 ХҮНС, ХУДАЛДАА, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЭЛТЭС
 Хүнс, Худалдаа, үйлчилгээний хэлтсийн дарга
 Үйлдвэрлэл, инноваци хариуцсан ахлах мэргэжилтэн
 Хоол үйлдвэрлэл, зочид буудал хариуцсан мэргэжилтэн
 Хүнс худалдаа хариуцсан мэргэжилтэн
 Ахуйн үйлчилгээ, хөдөө аж ахуй хариуцсан мэргэжилтэн