ДҮҮРГИЙН АРХИВЫН ДЭРГЭДЭХ БАРИМТ НЯГТЛАН ШАЛГАХ АРГА ЗҮЙН КОМИСС ХУРАЛДЛАА
 
​Архив, албан хэрэг хөтлөлтийн тухай хууль, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/204 дүгээр тушаалаар батлагдсан "Төрийн архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам”, Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын 2021 оны А/222 дугаар тушаалаар батлагдсан “Байгууллагын архивын үйл ажиллагааны нийтлэг журам, Нийслэлийн Архивын газрын дэргэдэх Баримт нягтлан шалгах арга зүйн комиссын 04 дүгээр хурлаар батлагдсан “Чингэлтэй дүүргийн архивын сан хөмрөгийг 2022-2026 онд бүрдүүлэх үндсэн эх үүсвэрийн жагсаалт”-ын дагуу 2022 онд нөхөн бүрдүүлэх хуваарьт орсон Нийслэлийн 154, 155, 173, 174 дүгээр цэцэрлэгийн данс, бүртгэлийг Дүүргийн архивын дэргэдэх БНШАЗК-ын 03 дугаар хурлаар хэлэлцлээ.
 
​БНШАЗК-ын гишүүдийн 100 хувийн саналаар 173, 174 дүгээр цэцэрлэгийн данс, бүртгэл батлагдаж, 154, 155 дугаар цэцэрлэгийн баримтын бүрдэл дутуу, албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын зөрчил илэрсэн тул хариуцсан байгууллагын дарга нарт хугацаат үүрэг даалгавар өгч БНШАЗК-ын 2022 оны 12 дугаар сарын 23-ны өдөр дахих хэлэлцүүлэхээр шийдвэрлэв.
 
320760538 5893650420656341 5801848314624906114 n
320426663 2486416304858719 2855998121487031159 n
320427661 684244513158889 5782382932427169392 n